Varuförsörjningsnämndens svar på granskningsrapporten från revisorer
Ordförandebeslut.VFN.revisionen
Svar på granskningsrapport 20200429 slutlig